فضای سبز و پارک سازی وحید تهمورثی کارشناس طراحی فضای سبز و باغ و پارک http://vzvahid.mihanblog.com 2020-03-31T20:35:42+01:00 text/html 2009-12-04T09:01:52+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی فضای سبز شهری http://vzvahid.mihanblog.com/post/48 <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN">فضای سبز شهر ها با کاشت گلهای فصلی و دایمی زیباتر میشود.گلهای فصلی بر حسب زمان کاشت به دو گروه بهاره و پاییزه تقسیم میشوند.بذر گلهای بهاره تقریبا در اواخر اسفند و اوایل بهار کاشته میشوند.بسته به شرایط آب و هوایی منطقه و عبور از سرمای زمستان و گرم شدن هوا بذر این گلها در هوای آزاد کاشته میشوند.پریوش-جعفری-آهار-ناز آفتابی-فندقی(تکمه ای)-رعنا زیبا-همیشه بهار-کوکب -اطلسی .......نمونه ای از این گروهند.</SPAN><SPAN lang=EN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>شب بو-بنفشه-مینا-گل کلم-همیشه بهار-قرنفل-کریپسوس-میمون.........از گروه نشاهای پاییزه هستند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>این گلها به سه دسته یکساله-دوساله و چند ساله(دایمی) هم تقسیم میشوند.در گلهای یکساله سبز شدن بذر -رشد نشا-گلدهی و در نهایت تولید بذر در طول یکسال کامل میشود .<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>میمون یک گل دو ساله است ولی عموما به عنوان گلی یکساله کشت میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>ریشه گلهای دایمی در زمین باقی میماند و در طول چند سال قادر به گلدهی میباشند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>در فضای سبز بعضی از شهرها به گلکاری توجه کمتری میشود شاید دلیل این امر کوتاه بودن طول دوره گلدهی باشد بویژه در شهرهای گرم و خشک با گرم شدن هوا این گلها به بذر میروند.برای رونق بخشیدن به فضای سبز شهری میتوان با رعایت نکات زیر&nbsp; از شادابی&nbsp; و طراوت گلها بهره مند شد:<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-شرایط آب و هوایی منطقه در نظر گرفته شود و گلهای با دوام و سازگار انتخاب شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-در انتخاب نوع بذر به منبع تولید آن توجه شود و حتی المقدور از مکان تولید بذر اگاه باشیم.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-بذر های قوی و سالم انتخاب شوند و از قوه نامیه انها با تست کاشت اطمینان داشته باشیم.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-بستر کاشت بذر خاک مناسب داشته باشد.کود حیوانی پوسیده شده که علف هرز کمی داشته باشد استفاده شود.چون هدف از کاشت این گروه از بذور داشتن گل میباشد از کود های مناسب استفاده شود:کود ازت زیاد باعث رشد علفی نشاها میشود ولی کود های فسفره در گلدهی تاثیر گذارند.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>آبیاری تا زمان سبز شدن بذور هر روز لازم است:بستر کاشت باید همیشه مرطوب باشد.پس از سبز شدن بذرها دوره آبیاری را میتوان تنظیم کرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>تا سبز شدن کامل بذور علف های هرز کنترل شوند تا بر نشاها غلبه نکنند.استفاده از علف کش ها قبل از کاشت بذر طبق دستور العمل لازم موثر است ولی عموما به صورت مکانیکی انجام میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-نشاها معمولا پس از چهار برگی شدن به مکان اصلی در سطح شهر منتقل میشودند:محل کاشت اصلی قبلا آماده شود و تا حد امکان انتقال نشا ها اوایل روز (صبح) یا هنگام غروب آفتاب انجام شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-آبیاری بلافاصله پس از کاشت انجام شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT size=3><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000>-با در نظر گرفتن اندازه و شکل نهایی گلها ترتیب قرار گرفتن آنها نسبت به هم معلوم میشود:گل آهار ارتفاع بیشتری نسبت به گل مینا دارد لذا آهار در پس زمینه کاشته میشود و مینا در جلو&nbsp; آنها کاشته میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-10-17T08:55:14+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی تصاویری از گلهای زیبا http://vzvahid.mihanblog.com/post/47 <IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1255801983.jpg" align=baseline border=0><IMG height=260 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1255847306.jpg" width=280 align=baseline border=0> text/html 2009-10-17T08:53:38+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی تصاویری از گلهای زیبا http://vzvahid.mihanblog.com/post/46 <IMG style="WIDTH: 428px; HEIGHT: 392px" height=696 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1255844179.jpg" width=749 align=baseline border=0><IMG style="WIDTH: 488px; HEIGHT: 406px" height=280 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1255806569.jpg" width=488 align=baseline border=0><IMG height=373 alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1255804598.jpg" width=489 align=baseline border=0> text/html 2009-10-17T08:40:51+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی فضای سبز شهری http://vzvahid.mihanblog.com/post/45 <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN">فضای سبز شهر ها با کاشت گلهای فصلی و دایمی زیباتر میشود.گلهای فصلی بر حسب زمان کاشت به دو گروه بهاره و پاییزه تقسیم میشوند.بذر گلهای بهاره تقریبا در اواخر اسفند و اوایل بهار کاشته میشوند.بسته به شرایط آب و هوایی منطقه و عبور از سرمای زمستان و گرم شدن هوا بذر این گلها در هوای آزاد کاشته میشوند.پریوش-جعفری-آهار-ناز آفتابی-فندقی(تکمه ای)-رعنا زیبا-همیشه بهار-کوکب -اطلسی .......نمونه ای از این گروهند.</SPAN><SPAN lang=EN dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>شب بو-بنفشه-مینا-گل کلم-همیشه بهار-قرنفل-کریپسوس-میمون.........از گروه نشاهای پاییزه هستند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این گلها به سه دسته یکساله-دوساله و چند ساله(دایمی) هم تقسیم میشوند.در گلهای یکساله سبز شدن بذر -رشد نشا-گلدهی و در نهایت تولید بذر در طول یکسال کامل میشود .<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>میمون یک گل دو ساله است ولی عموما به عنوان گلی یکساله کشت میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ریشه گلهای دایمی در زمین باقی میماند و در طول چند سال قادر به گلدهی میباشند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در فضای سبز بعضی از شهرها به گلکاری توجه کمتری میشود شاید دلیل این امر کوتاه بودن طول دوره گلدهی باشد بویژه در شهرهای گرم و خشک با گرم شدن هوا این گلها به بذر میروند.برای رونق بخشیدن به فضای سبز شهری میتوان با رعایت نکات زیر&nbsp; از شادابی&nbsp; و طراوت گلها بهره مند شد:<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-شرایط آب و هوایی منطقه در نظر گرفته شود و گلهای با دوام و سازگار انتخاب شوند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-در انتخاب نوع بذر به منبع تولید آن توجه شود و حتی المقدور از مکان تولید بذر اگاه باشیم.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-بذر های قوی و سالم انتخاب شوند و از قوه نامیه انها با تست کاشت اطمینان داشته باشیم.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-بستر کاشت بذر خاک مناسب داشته باشد.کود حیوانی پوسیده شده که علف هرز کمی داشته باشد استفاده شود.چون هدف از کاشت این گروه از بذور داشتن گل میباشد از کود های مناسب استفاده شود:کود ازت زیاد باعث رشد علفی نشاها میشود ولی کود های فسفره در گلدهی تاثیر گذارند.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>آبیاری تا زمان سبز شدن بذور هر روز لازم است:بستر کاشت باید همیشه مرطوب باشد.پس از سبز شدن بذرها دوره آبیاری را میتوان تنظیم کرد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>تا سبز شدن کامل بذور علف های هرز کنترل شوند تا بر نشاها غلبه نکنند.استفاده از علف کش ها قبل از کاشت بذر طبق دستور العمل لازم موثر است ولی عموما به صورت مکانیکی انجام میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-نشاها معمولا پس از چهار برگی شدن به مکان اصلی در سطح شهر منتقل میشودند:محل کاشت اصلی قبلا آماده شود و تا حد امکان انتقال نشا ها اوایل روز (صبح) یا هنگام غروب آفتاب انجام شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-آبیاری بلافاصله پس از کاشت انجام شود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P dir=rtl style="BACKGROUND: white; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 17.25pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #333333; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ansi-language: EN"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>-با در نظر گرفتن اندازه و شکل نهایی گلها ترتیب قرار گرفتن آنها نسبت به هم معلوم میشود:گل آهار ارتفاع بیشتری نسبت به گل مینا دارد لذا آهار در پس زمینه کاشته میشود و مینا در جلو&nbsp; آنها کاشته میشود.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><SPAN dir=ltr style="mso-bidi-language: FA"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-09-22T08:07:00+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی درختان غیر مثمره فضای سبز http://vzvahid.mihanblog.com/post/44 <SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253667214.jpg" align=baseline border=0><BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ارغوان درختی گلدار و زینتی است كه بلندی آن</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گاهی به12 متر هم می رسد، اما بیشتر به صورت درختچه است. ارغوان گیاه بومی سرزمین</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">های جنوبی اروپا و جنوب غربی آسیاست و در ایران در شاهرود، كرمان، مازندران، گیلان،</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">همدان، لرستان و فارس به صورت خودرو می روید. این درخت را به عنوان گیاه زینتی می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كارند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برگهای ارغوان به شكل قلب، بدون كرك و دارای كناره های صاف است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گلهای این درخت در اوایل بهار، در گروه های3 تا6 تایی، روی شاخه ها و حتی روی ساقه</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">اصلی، پیش از رشد برگها پدید می آیند و چون عده آنها بسیار زیاد است، منظره زیبایی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به درخت می دهد. مزه گل ارغوان ترش و نسبتاً مطبوع است. از این رو در بعضی از</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كشورها گل ارغوان را همراه سالاد می خورند یا در بعضی از غذاها می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ریزند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ارغوان در خاكهای آهكی پرقوت بهتررشد می كند و در برابر خشكی مقاوم</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است و به تابش مستقیم نور خورشید نیاز دارد. برای زیاد كردن این درخت، بذر آن را</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فروردین در هوای آزاد می كارند . این درخت را از راه پیوند و قلمه زدن نیز زیاد می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كنند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ارغوان، درختی آشنا که مقاومتی بی‏نظیر دارد. این</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <SPAN dir=rtl>درخت هر جا که آب کم و خاک نامطلوب است سبز شده و محیط زیست ما راحیات بخشیده</SPAN> <SPAN dir=rtl>است</SPAN></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>امروزه مراکز حفاظت از منابع طبیعی آن را برای حاشیه شهرها و روستاها</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>توصیه نموده و حتی بعضی از مراکز دولتی نهال ارغوان را تولید و به طور رایگان در</SPAN> <SPAN dir=rtl>اختیار علاقه‏مندان قرار می‏دهند</SPAN></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این درخت در خاک‏های گچی و آهکی راحت رشد</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>می‏کند و گرمای تند آفتاب و خشکی خاک را به آسانی تحمل می‏نماید. سرزمین مادری‏اش</SPAN> <SPAN dir=rtl>مناطق شرق مدیترانه است و در کشور ما گسترش زیادی دارد</SPAN></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>اوایل «اردیبهشت</SPAN>»<SPAN lang=AR-SA dir=rtl>،</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>ارغوان تماشایی‏ترین زمان خود را می‏گذراند. در این هنگام در حالی که شاخه‏ها هنوز</SPAN> <SPAN dir=rtl>بدون برگ هستند، گل‏های خوشه‏ای و صورتی‏رنگش به حالت آویخته ظاهر می‏شوند و سپس</SPAN> <SPAN dir=rtl>برگ‏های سبز و قلبی‏شکل، آن شاخه‏ها را زینت می‏بخشد</SPAN></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>وقتی عمر گل‏ها به</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>پایان رسید، بذرها در داخل محفظه‏هایی به نام نیام قرار گرفته و تمام طول سال روی</SPAN> <SPAN dir=rtl>شاخه‏ها باقی می‏مانند</SPAN></SPAN>.<BR><BR><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>شرایط مناسب برای کاشت ارغوان</SPAN></B><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ارغوان،</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>مناسبِ باغچه‏های بزرگ یا حاشیه کنار پیاده‏روهاست. این درخت به نورِ فروانِ آفتاب</SPAN> <SPAN dir=rtl>احتیاج دارد. از کاشت آن در محل‏های کم‏نور خودداری کنید. از سویی دیگر به سرما</SPAN> <SPAN dir=rtl>حساس است و مناسب مناطق سردسیر نیست. در عوض در مناطق مرکزی کشور و در حاشیه کویر</SPAN> <SPAN dir=rtl>به آسانی می‏روید. راز سلامتی این گیاه در قابل نفوذبودنِ خاک است، هر قدر خاک زهکش</SPAN> <SPAN dir=rtl>بهتری داشته باشد ارغوان سالم‏تر می‏ماند</SPAN></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>این نکته نیز قابل یادآوری است که</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>اگر در کنار دیوار غرس شود ممکن است ریشه‏های عمیقش به استحکام دیوارها آسیب</SPAN> <SPAN dir=rtl>برساند</SPAN></SPAN>.<BR><BR><B><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>ازدیاد</SPAN></B><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>آسان‏ترین روش ازدیاد ارغوان، کاشت بذر است</SPAN>. <SPAN lang=AR-SA dir=rtl>بذرها باید در اوایل «اردیبهشت» در زمین ماسه‏ای کاشته شوند</SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>یکی دیگر از</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>روش‏های تکثیر ارغوان خوابانیدن شاخه است</SPAN></SPAN>.<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>در اوایل پاییز شاخه‏های بلند</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>ارغوان را (مطابق شکل 1) در داخل خاک مرطوب قرار می‏دهیم. در محل تماس با خاک ریشه</SPAN> <SPAN dir=rtl>می‏زند، وقتی ریشه‏ها ظاهر شدند شاخه را از پایه مادری جدا می‏کنیم. (شکل</SPAN></SPAN> 2)<BR><B><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>کاشت نهال</SPAN></B><BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>موقعی که درخت هنوز بدون گل و برگ و یا به</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>اصطلاح در خواب زمستانه به سر می‏برد زمان مناسبی است که آن را به باغچه منتقل</SPAN> <SPAN dir=rtl>کنیم. حجم گودال باید مناسب با حجم ریشه باشد. قبل از انتقال نهال، ریشه‏های پوسیده</SPAN> <SPAN dir=rtl>آن را هرس کنید. (شکل 3</SPAN></SPAN>)<BR><BR><SPAN lang=AR-SA dir=rtl>اطراف ریشه را با مخلوطی از کود پوسیده حیوانی و</SPAN><SPAN lang=AR-SA> <SPAN dir=rtl>خاک بپوشانید. بلافاصله بعد از کاشت به درخت آب بدهید.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl> <P dir=rtl align=center><FONT size=3><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">راش</SPAN></B></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN></P> <P dir=rtl align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN>&nbsp;</P> <P dir=rtl align=center><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8.5pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253619101.jpg" align=baseline border=0></P></SPAN> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درخت راش ( آلش‌، راج، مرس)؛ تیره بلوط با نام علمی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> Fagus sylvatica Fagaceae </SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: center" align=center></P> <P dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">راش درختی است بلند قامت كه ارتفاع آن تا 35متر می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">رسد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این درخت در ارتفاع 600 تا 2200 متر از سطح دریا در جنگلهای شمال ایران</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">از آستارا تا گرگان رویش دارد. بومی آسیای میانه (ایران و قفقاز) و دارای تنه ای</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">صاف وسیلندریك بوده و چوب آن صنعتی كه در صنایع چوبی مصرف بسیار</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دارد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گیاهی است یك پایه و دارای گلهای نر و ماده و میوه آن فندقه هرمی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مثلث القاعده است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">زادآوری آن طبیعی و با بذر افشانی خود درخت انجام می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گیرد. نهالها پس از استقرار در زیر سایه و پناه درختان مادری به مرور زمان رشد و</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمو می نمایند. پس از اینكه نهال راش به ارتفاع مورد نظر رسید و دیگر نیازی به نور</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نداشته باشد بایستی پایه های مادری كه از نور دهی به نهالها جلوگیری می نمایند،حذف</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گردد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</P><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> <P dir=rtl><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این درخت هر پنج سال یكبار بذر فراوان تولید می كند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> . </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مصارف چوبی درخت راش علاوه بر مصارف عمومی و تجاری دارای مصارف روستایی بسیار</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است. در صنایع چوبی از تنه های خوب و سیلندریك آن جهت تولید روكش چوبی استفاده می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گردد و در روستاها از چوب آن برای ساختن در و پنجره و تیر و ستون و چهارپایه های</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">محلی وكفشهای چوبی (كتل) و گهواره و پاوره های محلی در قدیم استفاده می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نمودند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در فرهنگ حاشیه نشینان دریای كاسپیان درخت راش خزری یا هیركانی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بنامهای محلی مرس،راهاج ، رهاج ، راج ،آلاش ، قزل گز ،‌قزل آقاج معروف می</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">باشد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این درخت دارای گونه های مختلفی است كه در جنگلهای شمال كشور</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ایران گونه هیركانی یا كاسپیانی آن رویش داشته ونام لاتین آن</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> ORIENTALIS </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> FAGUS ( </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">فاگوس، اوریانتالیس ) می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به دلیل حمایت از بقاء و تداوم حیات درختان</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">راش به طور كلی راشستانهای جنگلهای گیلان مورد حفاظت دقیق قرار می گیرد و بهره</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">برداری از این درخت عزیز بصورت تك گزینی و با شیوه های علمی و كاملاً نوین جهان</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">طوری صورت می گیرد كه صد در صد متضمن استقرار و بقاء و تداوم حیات آن می باشد</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">. </SPAN></P> <P dir=rtl align=center>درخت شب خسب</P> <P dir=rtl></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt">&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt" align=center></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253691111.jpg" align=baseline border=0></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درخت شب خسب یا ابریشم‌دار یا شاقوز ( شاغوز دار</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> ) </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">یا هزار برگ، با نام علمی</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> Albizia julibrissin<BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">؛ درخت زینت بسیار زیبایی است كه</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در جنگل‌های شمالی ایران می‌روید</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شب خسب در برابر آلودگی‌های صنعتی و هوای</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">آلوده شهری مقاومت خوبی دارد. مكان‌های پر آفتاب را ترجیح می‌دهد. این درخت بسیار</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">مناسب برای شمال و بیشتر مناطق معتدل كشور همچنین مناطق جنوبی ایران</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این درخت بلندقامت ظریف‌اندام بومی جنوب و شرق آسیاست كه از ایران تا</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">چین و كره گسترش یافته است. ابریشم‌دار، نخستین بار در قرن هجدهم توسط یك نجیب‌زاده</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ایتالیایی به نام فیلیپو رل آلبیزی وارد اروپا شد. به همین خاطر جنس آن را آلبیزیا</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">نامیده‌اند و اسم گونه آن نیز درواقع از واژه فارسی «گل ابریشم» گرفته شده</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">در زبان انگلیسی گاه این درخت را با اسامی فارسی درخت ابریشم ایرانی یا</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شب را خسب می‌شناسند. این درخت را به خاطر اینكه شب‌ها برگ‌هایش روی هم جمع می‌شوند</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">و به نظر می‌رسد كه به خواب رفته‌اند، شب خسب نامیده‌اند. نام ژاپنی این درخت نیز</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به همین معنی است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ابریشم‌دار را به خاطر برگ‌های شانه‌ای زیبا و گل‌های</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خوشرنگ شیشه‌شور مانندش به عنوان یك درخت زینتی و سایه‌گستر به وفور در باغ‌ها</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">می‌كارند. شب خسب در طبیعت در دشت‌های خشك، دره‌های شنی و ارتفاعات می‌روید اما با</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تمام زیبایی‌هایش در ژاپن و بسیاری از بخش‌های آمریكا یك گیاه مهاجم به حساب</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">می‌آید</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به همین خاطر در ایالات متحده تلاش می‌كنند تا مانع از خودباروری و</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گسترش این گونه گیاهان زینتی شوند. البته شب خسب به جز كاربرد زینتی دارای فواید</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درمانی و خوراكی نیز هست. مثلا از پوست تنه آن برای درمان زخم و كوفتگی و از</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دانه‌هایش كه درون یك نیام، مانند غلاف باقلا قرار گرفته‌اند، به عنوان غذای دام</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">استفاده می‌شود. شهد شیرین و مغذی گل‌هایش نیز غذای مناسبی برای زنبورهای عسل</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">شب خسب چه شكلی است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ابریشم‌دار یك درخت نسبتا كوچك خزان‌پذیر به</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بلندی پنج تا 12 متر با تاج پوشش گسترده است. برگ‌های ظریف و سرخس‌مانند آن شامل 10</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تا 30 جفت برگچه كوچك تقریبا مستطیلی‌شكل است كه در دو ردیف شانه‌ای قرار می‌گیرند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">. </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این برگچه‌ها با تاریك شدن هوا روی هم جمع می‌شوند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گل‌های سفید و صورتی‌رنگ</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دارای تعداد بسیار زیادی پرچم نازك ابریشمی است كه از اواخر بهار و در تمام طول</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تابستان می‌شكفند. گل‌ها به شكل انبوه در گل‌آذین‌های خوشه انتهایی</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">می‌رویند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">میوه‌ها كه همان نیام‌ها هستند مانند غلاف باقلا پر از دانه‌اند</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">كه تكثیر این درخت توسط كاشت همین بذرها صورت می‌گیرد. شب خسب به نور خورشید و خاك</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">به خوبی زهكشی‌شده و رطوبت كافی در تابستان وابسته است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بهتر است هرچند هفته</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">یك بار خاك اطراف پایه گیاه كمی تقویت شود. پوست تنه درخت نیز خاكستری است كه این</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">خود به زیبایی و جلوه آن در باغ می‌افزاید</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">تعریفی دیگر از درخت گل</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">ابریشم</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">:<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بلندی این درخت به طور معمول پنج تا دوازده متر و قطر سایه‌انداز آن</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">حدود هفت تا چهارده متر است. تاج درخت، گسترده و باز و برگ‌ها شانه‌ای مركب به</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">درازای 23 تا 45 سانتی‌متر است. هر برگ شش تا دوازده جفت شانه و هر شانه 20 تا 30</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">جفت برگچه به رنگ سبز روشن دارد. برگچه‌های این درخت هر شب بسته می‌شوند به همین</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">دلیل به این گیاه اطلاق می‌شود</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">گل‌های شب خسب به شكل یك خوشه انتهایی و به</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">طور تقریبی نیم‌كروی با دمگل بلند و پرچم‌های فراوان با بن سفید یا كرم و انتهای</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">صورتی هستند</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.<BR><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">این گل‌ها بسیار زیبا و به رنگ‌های صورتی، سفید یا سرخ‌فام</SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"> </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">بوده و منظره درخت به ویژه از بالا بسیار چشمگیر است</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">.</SPAN></P> <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 12pt"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'"><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'">&nbsp;</P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-09-10T14:27:04+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی گل­آرایی فانتزی دو طبقه http://vzvahid.mihanblog.com/post/43 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#000099> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>مقدمه: </FONT></P></FONT></A> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">در این جلسه گل&shy;آرایی فانتزی دو طبقه را آموزش می&shy;دهیم. معمولاً این گل‌آرایی برای جشن تولد، هدیه به نوزاد، عیادت بیمار، و مراسم عروسی و عزاداری استفاده می‌شود. برای شروع كار ابتدا یك بیس دو طبقه را آماده می&shy;كنیم و در آن اسفنجی را قرار می‌دهیم و آن را با مقداری خزه می&shy;پوشانیم. گل‌های اصلی آنتریوم و رز را در تمام سطح بالای بیس می&shy;چینیم. این گل&shy;آرایی از تمام جهات دید دارد پس باید تمام سطح كار بطور یكنواخت گل‌آرایی بشود. همچنین باید طوری گل‌ها را چید كه ارتفاع بیس پوشیده نشود و مجزا بودن دو طبقه از همدیگر مشخص و معلوم باشد. سپس از گل‌های پر كننده آلستومریا در فضای خالی گل‌آرایی استفاده می&shy;كنیم. <BR>در این گل&shy;آرایی گل‌های فصلی را كه هم رنگ آمیزی شادتر و هم قیمت مناسبتری دارند بكار می&shy;بریم. همچنین در این گل&shy;آرایی از گل‌های مارگیرت تابستانه، داودی، میخك، آلستومریا استفاده می‌شود. قسمت پایین گل&shy;آرایی را با گل‌های داودی و پر كننده&shy;های نی تزئین می&shy;كنیم و فضای خالی بین گل‌ها را با گردی و نی باطلاق پر می&shy;كنیم. و یك شمع بلند و ظریف را در وسط گل‌آرایی قرار می&shy;دهیم. می&shy;توانیم بجای شمع یك عروسك قشنگ یا خرسی كه گل‌های كوچكی در دستانش است بگذاریم كه برای كادو به یك نوزاد تازه متولد شده فوق&shy;العاده زیبا است.<BR>در این گل&shy;آرایی علاوه بر اینكه قرینه سازی باید در حلقه&shy;های گل رعایت شود سلیقه شخصی هم اعمال می‌شود. می‌توان حلقه پایینی را بزرگتر و حلقه بالایی را كوچكتر تزیین كرد تا زیبا به نظر آید.<BR>این گل&shy;آرایی برای روی میز شام كه به حالت گرد باشد و وسط میز&shy;ها در تالار&shy;های عروسی استفاده می&shy;شود.</FONT> &nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2009-09-09T14:25:38+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی گل­آرایی فانتزی و مدرن http://vzvahid.mihanblog.com/post/42 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#000099> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>مقدمه: </FONT></P></FONT></A> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">در این جلسه در مورد گل&shy;آرایی فانتزی و مدرن مطالبی را بیان می&shy;كنیم. این گل&shy;آرایی بیشتر برای مراسم عروسی، جشن&shy;ها و اعیاد استفاده می&shy;شود. <BR>گل&shy;آرایی فانتزی در سایزهای بزرگتر انجام می&shy;شود و تعداد گل‌ها و تنوع رنگ&shy;ها در آن بیشتر است و در آن از برگ‌های بسیاری استفاده می‌شود. این گل&shy;آرایی اصول خاصی ندارد و بیشتر به سلیقه شخصی بستگی دارد، و تعداد گل اصلی در این گل‌آرایی زیاد می‌باشد. برای شروع كار گل&shy;آرایی فانتزی ابتدا یك بیس دو طبقه را آماده می&shy;كنیم و گل‌های لیلیوم و نیز مرغ بهشت را كه ساقه‌ی آن برشی با زاویه 45 درجه خورده بصورت كوتاه و بلند در قسمت بالای آن تزئین می&shy;كنیم، حتماً باید اندازه گل&shy;&shy;آرایی، متناسب با مكان مورد استفاده باشد. گل‌آرایی دو طبقه مخلوطی از دو طرح سنتی و غربی می‌باشد. مثلاً برای یك بیس كشیده، در قسمت بالای طرح گل‌آرایی عمودی و در قسمت پایین آن طرح توپی را بكار می‌بریم. این گل‌آرایی از سه جهت دید دارد. این گل&shy;آرایی برای مراسم عروسی، كنار سفره عقد، روی میز هتل&shy;ها و حتی در مراسم تشریفاتی سفارتخانه&shy;ها قابل استفاده است. <BR>دراین گل&shy;آرایی برگ&shy;های كشیده‌ی سیكاس را به فرمی دلخواه در كنار گل‌های لیلیوم تزئین می كنیم. <BR>قسمت پایین این گل&shy;آرایی را با گل اصلی آنتریوم كاملاً بصورت توپی یا یك طرفه تزئین می&shy;كنیم. البته برای هماهنگ بودن رنگ‌ها با هم بهتر است از گل‌های آنتریوم در قسمت بالای گل&shy;آرایی هم استفاده بكنیم. معمولاً از شاخه‌های دكوری و برگ‌های دكوری، از پاپیون و روبان و تزئینات دیگر برای كار استفاده می‌شود. ابعاد این گل‌آرایی بستگی به مكان، و رنگ آن بستگی به دكور محل دارد. سعی می‌كنیم این گل‌آرایی نسبت به مكان خیلی كوچك یا بزرگ نباشد. در این قسمت فضای خالی بین گل‌آرایی را با گل‌های پر كننده آلستومریا و گردی و برگ‌های سبز پر می&shy;كنیم. از ساقه‌های بید و نی هم استفاده می‌شود. با ساقه‌های لیندا پُلی بین این دو طبقه برقرار می‌كنیم. حتی از روبان هم می‌توان استفاده كرد و كلاً محدودیتی در استفاده از وسایل مختلف تزیینی در گل‌آرایی مدرن نداریم.<BR>امتحان و تمرین در ایجاد یك گل‌آرایی‌ خوب و زیبا همیشه مؤثر است. </FONT>&nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2009-09-09T14:23:14+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی گل­آرایی طرح بادبزنی http://vzvahid.mihanblog.com/post/41 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" color=#000099> <P dir=rtl style="MARGIN: 5px 25px; LINE-HEIGHT: 200%" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>مقدمه: </FONT></P></FONT></A> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">در این جلسه گل&shy;آرایی به طرح بادبزنی را آموزش می&shy;دهیم. گل&shy;آرایی طرح بادبزنی برای دكور روی میز بسیار مناسب و زیبا است. حتی می&shy;توان آن را در سایزهای كوچك برای تزئینات كنار سینی و میزهای كوچك با میوه&shy;های طبیعی و تازه داشت. برای تزئین طرح بادبزنی از گل‌های خشك و تازه استفاده می&shy;شود. <BR>برای شروع گل&shy;آرایی با طرح بادبزنی ابتدا یك بیس شیشه&shy;ای را آماده كرده و با گل‌های ریز استاتیس و سنگریزه&shy; و خزه آن را پُر می‌كنیم. <BR>بیشتر از گل‌های كشیده و خطی در این نوع گل‌آرایی استفاده می‌شود. انتهای گل‌های زنبق را كوتاه كرده و برگ‌های اضافی آن را گرفته تا راحت در اسفنج فرو رود. زنبق را می‌توان در تمام سطح گل&shy;آرایی بكار برد&shy;. معمولاً با یك نوع گل این طرح انجام می‌شود ولی می&shy;توان دو نوع زنبق را با دو رنگ مختلف مثلاً سفید و بنفش یا لیمویی و بنفش در این گل&shy;آرایی تزئین كنیم. با برگ&shy;های سبز كشیده مانند شاخه‌&shy;های كاج و دم&shy;روباهی فضای خالی گل&shy;آرایی را پر می&shy;كنیم. در استفاده از این پركننده&shy;ها نیز ارتفاع گل&shy;آرایی را در نظر داشته باشید. <BR>گل&shy;آرایی طرح بادبزنی ارتفاع زیادی ندارد. چنانچه قسمت مركزی این گل&shy;آرایی را كمی بر جسته&shy;تر كار كنیم می&shy;توان یك گل&shy;آرایی با طرح مثلث قائم&shy;الزاویه داشت.معمولاً این گل&shy;آرایی فقط از روبرو دید دارد و پشت كار نیاز چندانی به گل&shy;آرایی ندارد لذا این گل&shy;آرایی را در جایی قرار می&shy;دهیم كه پشت آن مشخص نباشد.این گل&shy;آرایی در ظرف&shy;های باریك و كشیده نمای زیباتری را برای دكورهای خانگی و بر روی میز دارد. حتی از قوری‌های چینی قدیمی استفاده می‌شود. در سایزها و اندازه‌های مختلف روی پایه‌های چوبی و فرفورژه و پایه‌های سبدی نیز تزئین می‌شود.در گل&shy;آرایی با طرح بادبزنی از گل‌هایی مانند گلایل، شب&shy;بو و مریم نیز استفاده می‌شود. همچنین دیگر گل‌های مورد استفاده در این گل&shy;آرایی استاتیس و رز است. گل استاتیس را برای پر كردن جلوی ظرف بكار می‌بریم. البته باید بین گل‌ها هارمونی رنگ وجود داشته باشد. قدرت دید، مهارت و انتخاب خوب گل‌ها لازمه این نوع گل&shy;آرایی است.<BR>این گل آرایی برای گوشه‌ی دیوار و جاهایی كه زاویه قائمه دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. </FONT>&nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2009-09-08T14:10:53+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی کاشت و تکثیر و پرورش گلهای زینتی - گل آرایی http://vzvahid.mihanblog.com/post/40 <TABLE dir=rtl cellSpacing=1 width="99%" border=0> <TBODY> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000099 size=3>مقدمه: </FONT></A></P> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><FONT style="FONT-SIZE: 14pt">&nbsp;روش گل‌آرایی سنتی كه بیشتر در غرب مورد استفاده بوده از اشكال هندسی الهام می‌گرفته، بطوریكه گل‌ها و برگ‌ها بصورت فشرده چیده می‌شوند و فضای خالی بین گل‌ها دیده نمی‌شود. </FONT>&nbsp;</FONT></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD align=justify><BR><BR> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%"><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000099 size=3>&nbsp; در گل‌آرایی سنتی از سه نوع گل استفاده می‌شود: </FONT></A></P> <TR> <TD align=justify> <P style="MARGIN: 5px; LINE-HEIGHT: 200%" align=justify><FONT style="FONT-SIZE: 14pt" face=arial><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>1- گل‌های كشیده و خطی مثل شب‌بو، مریم، مرغ بهشت، غنچه‌های رز و برگ‌های كشیده مثل برگ شمشاد و بامبو.<BR>2- گل‌های اصلی مثل لیلیوم، رز، صد تومانی، اركیده، داودی و كلاً گل‌های درشت. <BR>3- گل‌های ثانوی و پُر كننده كه با گل اصلی از لحاظ رنگ و اندازه هماهنگی داشته باشند. مثل گل لیسانتیوس، میخك، آلستومریا و برگ‌های بنجامین و انواع گَردی‌ها. <BR><BR>طرز چیدن گل‌ها در گل‌آرایی خیلی مهم است و قرینه‌سازی را نیز باید در نظر داشت. <BR>در این جلسه در مورد گل&shy;آرایی طرح S مطالبی را بیان می&shy;كنیم. گل&shy;آرایی S یك گل&shy;آرایی سبك غربی، مدرن و غیرقرنیه است، و به مهارت بیشتری نیاز دارد. <BR>برای گل&shy;آرایی به طرح S یك بیس فانتزی تهیه می&shy;كنیم. معمولاً گل&shy;آرایی به طرح S بر روی بیس&shy;های فانتزی، گلدان‌های چینی، بلور و جا شمعدانی&shy;های زیبا بهترین حالت را دارد. این گل‌آرایی غیر قرنیه است و گل‌هایی لازم دارد كه ساقه&shy;های انعطاف&shy;پذیر داشته باشند. <BR>ابتدا چند غنچه گل رز سیم پیچی شده، كمی گردی، تعدادی دُم روباهی و برگ&shy;های تزئینی را با سیم به هم بسته و طرح S را درمی&shy;آوریم. بصورت دو S، یكی بطرف بالا و دیگری بطرف پایین روی بیس قرار می‌گیرند یعنی قرینه‌سازی در بالا و پایین انجام می‌شود. معمولاً در این گل&shy;آرایی از یك یا دو نوع گل استفاده می&shy;شود. گل‌برگ&shy;های گل رز را به سمت بیرون حالت می&shy;دهیم تا گل‌ها بزرگتر و قشنگ&shy;تر دیده شوند و هم اینكه فضای بیشتری را در گل&shy;آرایی پُر كنند. <BR>ازگل‌های كوتاه در قسمت وسط گل&shy;آرایی استفاده می&shy;كنیم تا كار زیباتر بنظر برسد. اگر گل‌آرایی بصورت پُر تزیین شود نیاز به تزئینات دیگر مانند روبان یا پاپیون ندارد، ولی چنانچه گل‌های كمتری در آن بكار ببریم می&shy;توان یك طرف آن را با روبان یا پاپیون تزئین كرد. <BR>برای پركردن فضای خالی طرح از پركننده&shy;هایی مانند گل رز، میخك یا پر كننده‌های ظریفی مثل گل داودی مینیاتوری استفاده می&shy;كنیم. هم‌چنین برای اینكه ساقه&shy;های سیم پیچی شده گل‌ها در طرح مشخص نباشد بهتر است با گردی&shy;های معمولی اطراف آن‌ها را بپوشانیم. این گل‌آرایی فوق&shy;العاده ظریف است و نیاز به گل زیادی ندارد و برای دكور روی میز كار و یا كنار میز كار استفاده می&shy;شود. در آخر نیز همیشه از همه جهات طرح را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا فضای خالی بین گل‌ها باقی نماند.</FONT> </FONT>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2009-08-25T09:46:41+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی گل مینا http://vzvahid.mihanblog.com/post/38 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: #660066; mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>مینا چمنی</FONT></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: #660066; mso-bidi-language: FA"><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253652483.jpg" align=baseline border=0></SPAN></STRONG></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><EM><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #6600cc; LINE-HEIGHT: 200%">Bellis perennis</SPAN></B></EM><SPAN lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><EM><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: #6600ff; LINE-HEIGHT: 200%">Asteraceae(Compositae)</SPAN></B></EM><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">مشخصات گیاه شناسی</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">این گیاه بومی اروپا است.گیاهی کوچکی است،علفی و چند ساله که اغلب به صورت یکساله استفاده می شود.ارتفاع آن حدود 10 سانتی متر بوده با برگهای طوقه ای،بدون کرک،با یک رگبرگ اصلی که در قاعده به دمکبرگ بال داری منتهی می شود.گل آذین آن کلا پرک ساده که هر یک روی یک شاخه گلدار قرار می گیرند.کلا پرک دارای گلچه های لوله ای زرد در وسط و گلچه های زبانه ای سفید یا صورتی در اطراف است.کولتیوار های انتهابی غالبا قوی و گل آذین آنها بزرگ است.آنها را بر حسب ساختمان کلا پرک،اندازه آنها به گروها و نژادهای مختلف طبقه بندی می کنند،به عنوان مثال کولتیوار </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>“Pom ponnette”</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> دارای کلا پرک کوچک ولی مضاعف است.کولتیوار </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>“Monstrosa mamuth</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 200%">”</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> نژاد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>”Cherrense”</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> دارای کلا پرکی است که حدود 8 سانتی متر قطر دارد،در نژاد </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 16pt; COLOR: blue; LINE-HEIGHT: 200%"><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN>“Radar”</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> گلچه ها بزرگ و زبانه ای است،کلا پرک آنها سفید،صورتی،قرمز و گاهی دو رنگ است.<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><SPAN dir=ltr><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype></SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">نحوه ازدیاد و کاشت</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">در کرج بذر آن را در مرداد کاه در بستری آماده کشت شده می کارند و در مهر و آبان در محل اصلی نشاء کاری می شود که نظیر گل بنفشه ،مینا چمنی زمستان را در زیر برف باقی مانده و در اوایل فصل بهار رشد و نمو خود را شروع می کند.همچنین در بهار و یا پاییز از پاجوش های آن که به طور فراوان می باشد جدا کرده و در بستر اصلی کشت می نمایندو در این صورت گیاه از طریق تقسیم بوته نیز تکثیر می شود.فاصله کاشت بوته ها از هم در بستر اصلی هر 10 سانتی متر یک بوته است.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">خاک</SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">مینا چمنی خاکهای خوب سبک و نقاط آفتابی و سایه آفتاب را ترجیح می دهد.ولی در خاکهای زیاد مرطوب ریشه ها می پوسد و در نتیجه در سرما از بین می رود،در این صورت برای محافظت از سرما،در حاشیه ها توسط پوشش سبکی از شاخه های کوچک آن را می پوشانند.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA">به طور کلی مینا چمنی به رنگ های سفید،صورتی،بنفش و قرمز می باشد.</SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><STRONG><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; mso-bidi-language: FA">کاربرد</SPAN></STRONG><STRONG><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"> </SPAN></STRONG><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <DIV style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 1pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext 2.25pt double; mso-element: para-border-div"> <P dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 200%; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: medium none; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: justify; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm"><SPAN lang=FA style="mso-bidi-language: FA"><FONT face=arial,helvetica,sans-serif size=3>مینا چمنی برای حاشیه باغچه ها،تپه ها،باندها گلکاری،در کنار نهر ها،نقاط مردابی و سراشیبی&nbsp; برای کشت در گلدان و تزئین چمن به کار می برند.و انواع پر پر و گل درشت آن در گلدان در ایام بهار برای پشت پنجره ها نیز منا سب است.این گل توأم با بنفشه جلوه بسیار زیبایی را در اوایل بهار خواهد داشت.همچنین فرش منا سبی برای لاله های زرد رنگ یا سفید به شمار می رود.</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P></DIV> text/html 2009-08-25T09:41:26+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی نکاتی چند در مورد اهمیت کشت گلخانه http://vzvahid.mihanblog.com/post/37 <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="mso-spacerun: yes"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp; </FONT></SPAN></SPAN></B><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">پس از اجرای اصلاحات ارضی ، در ایران اراضی كشاورزی كه در برخی نواحی متوسط آن بین 10-5 هكتار بالغ می شد ، اكنون پس از یك نسل كوچكتر گردیده و برای كشاورز جوانی كه می خواهد از مزایای زندگی بهتر بهره مند شود درآمدلازمه را نداشته و اصولا قادر به تامین زندگی یك خانوار روستایی نخواهد بود ، كه خود یكی از دلایل كوچ كشاورزان به شهرها یا مهاجرت آنها برای كشت به سایر مناطق مستعد از این مسئله اساسی سرچشمه می گیرد.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Zar','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">دلایل اهمیت كشت در گلخانه عبارتند از :</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Zar','serif'; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>1- با ایجاد گلخانه و بهره برداری فشرده و استفاده تكنیكهای جدید حتی كشاورزانی كه اراضی كوچك مقدار محدودی آب در اختیار دارند ، قادر به كسب درآمد كافی خواهند شد ، یعنی با افزایش عملكرد در واحد سطح منافع مكفی عاید آنها خواهد شد .</FONT></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">2- زود رسی در بازار سبزی و صیفی عامل مهمی در مسب درآمد است كه پرورش دهنده با تجهیزات به وجود آورده قادر شد حداقل یك ماه در اكثر مناطق تولید زود رسی به وجود آورده و در پاره ای نواحی در هر زمان از سال كه مایل باشد تولید را عرضه نماید.</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">3- كیفیت محصولات گلخانه ای به دلیل استفاده بذور خالص بسیار بالا بوده و در بساط فروشندگان بمثابه نگین درخشش دارد كه خود به اهمیت اقتصادی این تولید كمك می كند .</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'">4- صرفه جوبی در آب به دلیل سیستمهای تحت فشار نیز از جمله امكانات مساعد تولید در گلخانه است.</SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 14pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-ascii-font-family: Zar; mso-hansi-font-family: Zar; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: ltr; LINE-HEIGHT: normal; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" align=right><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>5- نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید 20 تن محصول در گلخانه نسبت به تولید در هوای آزاد یك سوم كاهش می یابد.<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> text/html 2009-08-24T09:48:40+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی اسامی برخی از درختان و درختچه های زینتی http://vzvahid.mihanblog.com/post/39 <DIV align=center> <TABLE class=MsoNormalTable dir=rtl style="WIDTH: 412.5pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 0cm; mso-table-dir: bidi" cellSpacing=0 cellPadding=0 width=550 border=1> <TBODY> <TR style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><B><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN></B><SPAN dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue">اسم فا رسی</SPAN></B><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue">اسم انگلیسی</SPAN></B><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue">نام (</SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue">Name</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: blue"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>)</SPAN></B><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN dir=ltr style="COLOR: blue">Fam</SPAN></B><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 1"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">1</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>درخت اقاقیا</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman">False acacia,Locust Tree,Locust acacia<o:p></o:p></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=ltr style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: ltr; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: left; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I>Robinia pseudacacia</I><o:p></o:p></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Leguminosae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 2"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">2</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>نسترن</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Dog-rose,Heprose,Candeker Flower<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:place w:st="on"><I><SPAN dir=ltr>Rosa</SPAN></I></st1:place><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><I><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </I><I><SPAN dir=ltr>canina</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Rosaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 3"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">3</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>گل سرخ</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Damask rose<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><st1:place w:st="on"><I><SPAN dir=ltr>Rosa</SPAN></I></st1:place><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><I><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </I><I><SPAN dir=ltr>damascena</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Rosaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 4"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">4</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>گل سرخ عطری</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Musk-rose<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><st1:place w:st="on"><I><SPAN dir=ltr>Rosa</SPAN></I></st1:place><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><I><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> </I><I><SPAN dir=ltr>moschata</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Rosaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 5"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">5</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>بید مجنون</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Weeping willow,Mourning willow<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Salox babylocia</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Salicaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 6"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">6</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>بید معمولی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Sweet Bayleaved<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Salix pentandra</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Salicaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 7"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">7</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>اسپیره</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Meadaw-sweet,Queen Of the meadows<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Spiraea ulmaria</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Rosaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 8"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">8</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>یاس بنفش</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Common lilac,Pipe tree<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Syringa vulgaris</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">oleaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 9"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">9</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>گز</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Tamarisk,Tamarisk Salt tree<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Tamarix orientalis</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Tamaricaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 10"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">10</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>پیچ تکوما</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><st1:place w:st="on"><st1:PlaceType w:st="on"><SPAN dir=ltr>Cape</SPAN></st1:PlaceType><SPAN dir=ltr> <st1:PlaceName w:st="on">Honey-suckle</st1:PlaceName></SPAN></st1:place><SPAN dir=ltr>,Red Trumpet Flower<o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Tecoma capensis</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Bignoniaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 11"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">11</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>سروخمرهای-سرونوش - سروتبری</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Arbor Vitae,Chinese Trumpet Flower<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Biota orientalis</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Cuprecacea<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 12"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">12</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>نارون معمولی</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Elm Tree<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Ulmus glabra</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">ulmaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 13"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">13</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>بداغ</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Water elder,Guelder-Rose,dog elder<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Viburnum opulus</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Gaprifoliaceae<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 14"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">14</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>طاووسی</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN dir=ltr>Junceum</SPAN></I><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; &nbsp;</SPAN><I><SPAN dir=ltr>spavtium</SPAN></I><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">leguminose<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR> <TR style="mso-yfti-irow: 15; mso-yfti-lastrow: yes"> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 18pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=24> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">15</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 108pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=144> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="Times New Roman"><SPAN lang=AR-SA>آبشارطلائی</SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></FONT></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 225pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=300> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<SPAN style="COLOR: blue">در حال بازسازی</SPAN></FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 117pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=156> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face="Times New Roman">&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN dir=ltr><o:p></o:p></SPAN></P></TD> <TD style="BORDER-RIGHT: #f4f4f4; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: #f4f4f4; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: #f4f4f4; WIDTH: 90pt; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: #f4f4f4; BACKGROUND-COLOR: transparent" vAlign=top width=120> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><SPAN dir=ltr><FONT face="Times New Roman">Rosacea<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2009-08-24T09:32:52+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی کاشت فلفل در گلخانه http://vzvahid.mihanblog.com/post/36 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BORDER-RIGHT: medium none; PADDING-RIGHT: 0cm; BORDER-TOP: medium none; PADDING-LEFT: 0cm; PADDING-BOTTOM: 0cm; MARGIN: 0cm 0cm 10pt; BORDER-LEFT: medium none; PADDING-TOP: 0cm; BORDER-BOTTOM: windowtext; mso-element: para-border-div; mso-border-bottom-alt: double windowtext 2.25pt; mso-padding-alt: 0cm 0cm 1.0pt 0cm" align=right><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">فلفل رنگی با دارا بودن ۱۲ برابر ویتامین</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN> c </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">نسبت به پرتقال یکی از پر مصرف ترین سبزیجات در اروپا و آمریکا می باشد که با رنگ ها و طعم گوناگون به صورت خام و یا پخته مصرف می گردد. چنانچه بتوان فلفل های رنگی را با کیفیت بالا تولید نمود با توجه به مصرف زیاد آن در فصل زمستان می توان مطمئن بود که بازار خوبی در داخل و خارج از کشور برای این محصول مهیا و آماده است. ● شروع کشت کشت فلفل در خزانه شروع می شود معمولا در اروپا از نیمه اکتبر تا نیمه نوامبر کشت در خزانه آغاز می شود.یعنی از مهر تا آبان ماه و پس از ۶۰ روز نشاء را به گلخانه اصلی منتقل می کنند و برای یک سال از آن محصول برداشت می نمایند.این زمان کشت می تواند برای مناطق شمال ایران در نظر گرفته شود و در مناطق جنوب از اوائل تیرماه می توان کشت در خزانه را آغاز کرد البته باید در مناطق جنوبی کشور که هوا گرمتر است محیط مناسب را برای خزانه مهیا نمود.چنانچه میزان نوردهی و دمای خزانه مطلوب و درست باشد نشاء پس از ۴۵ روز آماده انتقال به زمین اصلی است ، مشروط به آن که دمای محیط خزانه در شب و روز بین ۲۵ تا ۲۶ درجه سانتی گراد باشد و برای جوانه زدن بذر رطوبتی در حد ۸۰ درصد ایجاد گردد. با این شرایط می توان امیدوار بود که بذرها بین ۷ تا۱۰ روز جوانه بزنند در این مرحله میزان نور برای باروری بهینه جوانه ها بین ۱۶ تا ۱۸ ساعت در روز است.وقتی جوانه ها سر از خاک بیرون آورند دمای محیط را باید بین ۲۳ تا ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت محل را بین ۶۵ تا ۷۰ درصد تنظیم کرد در صورتی که دمای بستر هم در حد ۲۱ درجه سانتی گراد باشد یک دوره دو هفته ای را به انتظار می نشینیم. در محل خزانه تراکم بوته باید به گونه ای باشد که بر روی یکدیگر سایه نینداخته و از طرفی با رشد نشا همواره جای بیشتری را برای آنها در نظر گرفت از هفته پنجم دمای محیط را بر روی ۲۴ درجه در روز و ۲۲ درجه در شب تنظیم کرده و دمای محیط بستر را به ۲۰ درجه سانتی گراد می رسانیم چنانچه مقدار نور از ۱۸ ساعت به ۱۴ ساعت در روز تغییر یابد با توجه به وضعیت اقلیمی پس از گذشت ۲ تا ۴ هفته گیاه جوان به اندازه ۲۰ سانتی متر ارتفاع یافته و ۴ برگ حقیقی بر روی ساقه نمایان می شود.در این حالت نشاء فلفل آماده انتقال به زمین است.فراموش نکنیم که قبل از انتقال نشاء گلخانه از هر حیث مهیا باشد تا به راحتی بتوان شرایط رشد گیاه را مهیا نمود. در اینجا باید تاکید کرد که نباید در انتقال نشاء به زمین اصلی زمان را از دست داد و تاخیر نمود.زیرا این بی توجهی باعث مشکلاتی در طول دوره رشد و باروری ایجاد می کند.از طرفی شرایط محیطی گلخانه باید از نظر نور و دما مطلوب و قابل کنترل بوده و فضای خزانه عاری از هر گونه علف های هرز و آفات و بیماریها باشد تا گیاه جوان بتواند مراحل اولیه رشد خود را در شرایط مساعدی انجام دهد زیرا گیاهی که در وضعیت نامطلوب متولد می شود در ابتدا با مشکلات عمده ای مواجه خواهد شد و در صورتی که این گیاه زنده بماند هرگز نمی تواند یک گیاه سالم و قوی در دوره رشد خود باشد. حال می توان با آرامش خاطر نشاء را با تراکم ۲ بوته در متر مربع کشت نمود در این شرایط یعنی پس از انتقال نشاء به گلخانه دمای بستر بین ۱۸ تا ۲۰ درجه و دمای فضای گلخانه در شب ۱۹ درجه و در روز ۲۱ درجه سانتی گراد و رطوبت محل بین ۵۵ تا ۶۰ درصد باید باشد با توجه به زمان کشت پس از گذشت ۴ تا ۶ هفته بوته دارای شاخه و برگ و گل می شود و ارتفاع آن به ۳۰ سانتی متر می رسد. وقتی بوته فلفل به ارتفاع ۳۰ سانتی متری رسید کلیه برگ ها و شاخه های فرعی و گل های آن را تا ارتفاع ۳۰ سانتی متری هرس می کنیم وفقط اجازه می دهیم ۲ تا ۳ شاخه فرعی رشد نماید. شایان ذکر است اولین گلی که بر روی شاخه های فرعی رویش کرده است باید حذف شود زیرا با تبدیل این گل به میوه با توجه به اینکه در بین دو شاخه فرعی شکل گرفته و رشد کرده است علاوه بر اینکه به صورت بد شکل در می آید آسیب جدی به خود بوته نیز وارد می نماید. به عبارت دیگر به علت رشد میوه و فشاری که به واسطه این باروری به دو یا سه شاخه اولیه وارد می شود اولین گل شاخه های فرعی باید حذف شود. در صورتی که بوته فلفل به اندازه کافی رشد کرده باشد اجازه می دهیم گل دوم به میوه تبدیل شود و اگر تمایلی به این کار نداشته باشیم فرصت مناسبی برای رشد بیشتر شاخ و برگ و ریشه بوته را فراهم ساخته ایم و از طرف دیگر موقعیت را برای تبدیل گل سوم به میوه مهیا وآماده می کنیم. بدیهی است که بر روی ۲ یا ۳ شاخه مذکور تعدادی شاخه های فرعی رویش می کند که به علت هجم برگ ها می توانیم جوانه انتهایی این شاخه های فرعی را بعد از برگ اول حذف کنیم و یا در صورتی که شاخه فرعی مزاحم شاخه های دیگر شد آن را به طور کلی حذف می کنیم. توجه داشته باشید که حذف شاخه های فرعی و هرس جوانه انتهایی شاخه های فرعی باید به گونه ای باشد که در نهایت میوه های فلفل در پوشش برگ ها قرار گرفته و بدین وسیله از آفتاب سوختگی در امان بماند خاطر نشان می شود کشاورزان ماهر با توجه به فصل کاشت موقعیت بوته و تراکم بوته اجازه می دهند بین ۵ تا ۷ گل به میوه تبدیل شود و انتخاب به دو شاخه فرعی یا به عبارتی سه شاخه فرعی تنها بر اساس ارتفاع گلخانه تجربه کشاورز و استعداد بوته می باشد. بنابراین با داشتن ۲ تا ۳ شاخه فرعی بر روی هر بوته جمعاً ۵ تا ۷ گل تبدیل به میوه می شود که با توجه به شکل میوه و مرغوبیت آن در صورت نیاز گل های اضافی را حذف می کنیم تا میوه های مرغوب تری برداشت کنیم این روش تا پایان دوره کشت ادامه خواهد داشت. گل خانه داران عزیز باید بدانند که در طول رشد گیاه نباید از وجود کنه غافل شویم و با مشاهده اولین مورد اقدامات لازم را برای ریشه کن کردن این آفت مخرب به عمل آورد در این رابطه ممکن است برخی از کشاورزان عوارض کنه را با ویروس اشتباه بگیرند که در این مورد باید دقت بیشتری به عمل آورد.مورد دیگری که باز در این مرحله گیاه را تهدید می کند کرم برگ خوار است که خوشبختانه نمی تواند پنهان بماند و به خوبی قابل رویت است.موارد دیگر وجود شته سیاه بر روی برگ فلفل - وجود شته سبز بر روی برگ فلفل </SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr><SPAN dir=ltr></SPAN>- </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-bidi-font-family: Arial; mso-ascii-font-family: Calibri; mso-hansi-font-family: Calibri; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi">خساراتی که شته بر روی بوته و میوه فلفل به جای می گذارد - خسارت کرم بر روی میوه فلفل و وجود کرم بر روی میوه فلفل و بد شکلی میوه و ... ▪ بستن بوته فلفل: بوته فلفل بر خلاف بوته خیار و گوجه فرنگی به پایین کشیده نمی شود بلکه بر اساس ارتفاع مفید گلخانه می توان دو تا سه شاخه را انتخاب کرده و به انتهای هریک از شاخه های فرعی نخ بسته و آنها را مانند شاخه های اصلی به دور نخ ها پیچید زیرا در پایان دوره گیاه در صورت سلامتی به اندازه ارتفاع مفید گلخانه رشد می کند. در کشت فلفل های رنگی مانند هر کشت دیگری نارسایی در رشد گیاه بوجود می آید که خوبست آنها را بشناسیم تا بهتر بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.بد شکلی میوه زمانی صورت می گیرد که بعد از رویش گل٫ دما برای مدت طولانی مناسب گیاه نبوده و در حد ۱۴ در جه سانتی گراد بوده است.لازم به ذکر است در ماه های سرد زمستان نیز این مشکل برای گیاه بوجود می آید البته این عارضه علت دیگری هم دارد و آن وجود حشرات موزی بر روی گیاه است. این حشرات معمولا شیره گیاه را مکیده و باعث بد شکلی میوه آن می شوند در صورتی که رطوبت گلخانه به ۸۵ درصد برسد و یا در مواقع شب هوای گلخانه سرد و اطراف آن گرم باشد و یا اینکه آبیاری در طول روز دیر شروع شود میوه بوته فلفل ضخیم و در نهایت دو قسمت می شود.زمانی که میوه در اندازه مناسب است ولی تغییر رنگ نمی دهد میانگین دما در شبانه روز کم است بهتر است حداقل نیم درجه میانگین را افزایش داد. ▪ جدا شدن میوه از بوته قبل از رسیدن کامل: این عارضه ممکن است در اول دوره اتفاق بیافتد و علت آن مربوط می شود به برگ های اولیه که هنوز کوچک هستند و نمی توانند به مقدار کافی مواد لازم را تولید کنند با افزایش بر می توان این نقص را برطرف کرد. ▪ تغییر رنگ میوه در حالی اندازه میوه کوچک است: علت این مشکل یا بخاطر تعداد بیش از حد میوه بر روی شاخه ها است و یا اینکه فاصله گره ها کم و برگ ها کوچک است.برای رفع این نارسایی بهتر است میانگین دمای گلخانه را ۱ تا ۲ درجه افزایش داده و گیاه را وادار به رشد و رویش بیشتری بنماییم. به طور معمول فاصله بین گره ها باید حدود ۶ تا ۷ سانتی متر با شد و شرایط گرم گلخانه نیز می تواند باعث ریز شدن میوه ها گردد.در صورتی که انتهای میوه فاسد و یا پوسیده شود کمبود کلسیم علت اساسی آن می باشد و از آنجا که میزان نیاز فلفل به کلسیم زیاد بوده و کمبود آن مشکلات زیادی را برای تولید محصول فراوان و مرغوب ایجاد می کند می توان از نوعی کود کامل که دارای ۵/۲۲ درصد کلسیم می باشد و با نام کال ماکس عرضه می گردد استفاده نمود با اضافه کردن این ماده به رژیم غذایی گیاه می توان این عارضه را بر طرف کرد.آفتاب سوختگی هم یکی از عوارضی است که به اثر تابش بیش از حد آفتاب بر روی میوه بر می گردد. برای اینکه فلفل دچار این مشکلات نشود شما می توانید با پوشش برگ ها بر روی میوه از شدت تابش نور آفتاب بر روی میوه جلوگیری کنید و بالاخره آسیب های این چنینی که بوسیله گنجشک ها بوجود می آید. فلفل های رنگی در طول زمان رشد خود دچار دگرگونی هایی می شود که لازم است گلخانه داران عزیز در این مورد هم اطلاعاتی داشته باشند مثلا واریته بیانگا که به رنگ فسفری مشهور است در ابتدا به همین رنگ است و سپس به رنگ قرمز در می آید و واریته زرو ابتدا به رنگ بنفش است و چنانچه چیده نشوند به رنگ قرمز تبدیل می شود. در حقیقت به خاطر زودرسی این دو واریته و تقاضای بیشتر فلفل های سبز در بازار برای شروع عرضه در بازار می توان از این دو واریته استفاده کرد شایان ذکر است که واریته های دیگر فلفل های رنگی در ابتدا سبز هستند و رفته رفته به رنگ های زرد ٫ نارنجی ٫ قرمز و شکلاتی تبدیل می گردد</SPAN></FONT></FONT></P> text/html 2009-08-23T16:30:37+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی گلی زیبا بنام انگشتانه http://vzvahid.mihanblog.com/post/35 <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;انگشتانه</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA><FONT size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253636934.jpg" align=baseline border=0></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto" align=center><SPAN lang=AR-SA><IMG alt="" hspace=0 src="http://up.iranblog.com/2/1253636397.jpg" align=baseline border=0></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>گیاهی است یکساله،دوساله ودائمی که در خوزستان به عنوان یکساله کشت می شود .</FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 12pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%; mso-margin-top-alt: auto"><SPAN lang=AR-SA></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">گل های آن به شکل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> <SPAN dir=rtl>انگشتانه با رنگ های سفید،صورتی،بنفش والوان بوده وبا آرایش سنبله ای دراز در</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> </FONT><SPAN dir=rtl><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>سرتاسر ساقه گل دهنده قرار دارند</FONT><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><SPAN lang=AR-SA>برگها بصورت متناوب و ارتفاع آن تا </SPAN><SPAN dir=ltr>cm120</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif> میرسد. این گیاه نسبت به سرما مقاوم بوده،در مکان های سایه آفتابی و شرایط نسبتاً سرد از رشد خوبی برخوردار است.</FONT><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>خاک بایستی دارای زهکش،رطوبت وهموس کافی باشد.در خاک های آهکی رشد چندانی ندارد. بذر این گیاه در اوایل پاییز در خزانه کاشته می شود و در آخر پاییز در محل اصلی نشاء می شود</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" /><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif>&nbsp;<SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"><v:shapetype id=_x0000_t75 stroked="f" filled="f" path="m@4@5l@4@11@9@11@9@5xe" o:preferrelative="t" o:spt="75" coordsize="21600,21600"> <v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></v:shapetype><v:shape id=_x0000_i1025 style="WIDTH: 194.25pt; HEIGHT: 231pt" alt="" type="#_x0000_t75"><v:imagedata o:href="http://www.picup.ir/images/0xk9vkt.jpg" src="file:///C:\DOCUME~1\masoud\LOCALS~1\Temp\msohtml1\09\clip_image001.jpg"></v:imagedata></v:shape></SPAN><v:stroke joinstyle="miter"></v:stroke><v:formulas><v:f eqn="if lineDrawn pixelLineWidth 0"></v:f><v:f eqn="sum @0 1 0"></v:f><v:f eqn="sum 0 0 @1"></v:f><v:f eqn="prod @2 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="prod @3 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @0 0 1"></v:f><v:f eqn="prod @6 1 2"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelWidth"></v:f><v:f eqn="sum @8 21600 0"></v:f><v:f eqn="prod @7 21600 pixelHeight"></v:f><v:f eqn="sum @10 21600 0"></v:f></v:formulas><v:path o:connecttype="rect" gradientshapeok="t" o:extrusionok="f"></v:path><o:lock aspectratio="t" v:ext="edit"></o:lock></FONT></v:shapetype></P></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN> text/html 2009-08-15T16:09:30+01:00 vzvahid.mihanblog.com وحید تهمورثی پرنده بهشتی http://vzvahid.mihanblog.com/post/34 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">پرنده بهشتی </SPAN></B><B><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma">Strelizia</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></B></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;<IMG height=256 alt="" hspace=0 src="http://i7.tinypic.com/21e3m7o.jpg" width=421 align=right border=0 tagged="true"></FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes"></SPAN></FONT></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>نام علمی این گیاه از نام ملکه شارلوت مکلامبورگ استرلیتز همسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرفته شده است . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>این جنس که <SPAN style="COLOR: teal">از گیاهان خانواده موز </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: teal">Musacees</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: teal; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> است</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> در تمام دنیا فقط دارای پنج گونه دائمی همیشه سبز می باشد که فقط یک گونه آن به نام پرنده بهشتی رژینه </SPAN><SPAN dir=ltr>S.reginae</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> در باغبانی استفاده می شود و چهار گونه دیگر به صورت وحشی میباشند . گونه مورد نظر بومی جنوب آفریقا ( کاپ) است . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;&nbsp; </SPAN>بلندی آن در حدود یک متر می رسد . این گونه دارای برگهای نسبتا روشن ، چرمی و تخم مرغی شکل که بر روی دمبرگی به طول ۴۵ سانتیمتر قرار می گیرند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گل آذین آن به طول ۱۵ سانتیمتر در بهار در انتهای ساقه گل دهنده به طول یک متر تا یک متر و نیم ظاهر میشود . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>گل آذین شامل اسپات سبز با با رگه های ارغوانی و قایق مانند است که در هنگام باز شدن گلها به صورت افقی درآمده و در آن ۴ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ۱۰ گل قرار می گیرد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>گل ها دارای کاسه نارنجی و جام آبی رنگ بوده و روی هم رفته شباهت به سر پرندگان پیدا می کند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</SPAN>از این رو در زبان انگلیسی</SPAN><SPAN dir=ltr>Bird of paradise</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> و فرانسه </SPAN><SPAN dir=ltr>Oiseau du paradis</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> بنام پرنده بهشتی نامیده میشود . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </SPAN>معمولا گل ها بتدریج باز می شوند و بیشتر به صورت گل بریده در گل فروشیها به فروش می رسد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ولی می توان خود گیاه را در گلدان های بزرگ در آپارتمان پرورش داد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در گلخانه بر اثر فورساژ میتوان در تمام فصول آن را گلدار کرد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>●اقسام مشهور این گونه عبارتند از: <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۱ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> <SPAN style="COLOR: fuchsia">پرنده بهشتی پرولیفرا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: fuchsia">S.Prolifera</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: fuchsia; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> دمبرگها در این گونه بسیار دراز بوده و گل آذین دارای دو اسپات است . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۲ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> <SPAN style="COLOR: #ff9900">پرنده بهشتی پومیلا </SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr style="COLOR: #ff9900">S.Pumila</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=FA style="COLOR: #ff9900; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN> :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> گیاه کوتاه و گل ها دارای کاسبرگ هایی به رنگ نارنجی تند می باشند . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>●مراقبت های لازم : <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۱ </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> نور :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> این گیاه به نور زیاد ( تابش مستقیم خورشید ) احتیاج دارد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>بنابراین چنانچه در آپارتمان پرورش داده می شود باید آن را نزدیک پنجره جنوبی که فاقد پرده است قرار داد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>وی چون در تابستان شدت نور زیاد است باید آن را در جلو پنجره جنوبی که پرده داشته باشد و یا کمی دورتر از پنجره جای داد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۲ </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> حرارت :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> درجه حرارت مناسب برای گیاه بین ۱۶ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ۱۹ درجه سانتیگراد است و درجه حرارت کم تر از ۳- و بیش از ۳۰+ را تحمل نکرده و از بین میرود . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۳ </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> آبیاری :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> در هوای معتدل هفته ای دو روز باید آبیاری شود ولی در هنگام استراحت گیاه که از اواسط تیرماه تا اواخر مردادماه است باید آبیاری را بکلی قطع کرد و یا به ندرت انجام داد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۴ </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> نوع خاک :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> خاک باید قوی ( دارای کود حیوانی « پودر گوشت و غیره ) و کمی ماسه ای باد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>برای زود به گل نشاندن گیاه باید در مردادماه زمین را به عمق ۸۰ سانتیمتر شخم زده و به آن کود حیوانی اضافه کرد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">اسیدیته مناسب برای گیاه در حدود ۷ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ۸ میباشد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></B></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">۵ </SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN></B><B><SPAN lang=FA style="COLOR: #993366; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> کود :</SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> میتوان از کودهای مختلف موجود در بازار طبق دستورالعمل هریک که معمولا در روی جعبه نوشته شده است استفاده کرد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ولی بهترین کود ، مخلوطی از ۱۰۰ گرم نیترات پتاسیم ۱۰۰ گرم فسفات کلسیم و ۲۰۰ گرم سولفات آمونیم میباشد که به مقدار ۲ گرم در لیتر ، هر هفته یک بار از فروردین تا مهرماه باید به گیاه داده شود . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="COLOR: blue; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>●روش کشت و ازدیاد : <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>یکی از روش های تکثیر این گیاه کشت بذر آن است . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>ولی برای بدست آوردن بذر باید به تلقیح مصنوعی اقدام کرد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>معمولا هر گل آذین در حدود ۵۰ دانه ایجاد می کند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">عمل کشت معمولا در بهار در حرارت ۱۸ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ۲۱ درجه سانتیگراد صورت می گیرد . <o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>رویش دانه نامنظم و ۳ تا ۵ ماه طول می کشد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>در سال اول گیاه ضعیف میماند و بهتر است آن را به گلدان منتقل کرده و در گلخانه نگاهداری کرد . ولی در سال دوم و یا سوم میتوان آن را به محل مورد نظر انتقال داد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>این گیاهان جدید در سال چهارم پاجوش تولید کرده و در سال ششم یا هفتم گل می دهند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>روش دیگر تکثیر ، تقسیم بوته است . که از بهار تا تابستان میتوان انجام داد . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>پایه های حاصل به کندی رشد می کنند و پس از دو یا سه سال گل می دهند وبه نوبه خود دو سال پس از تکثیر ایجاد پاجوش می کنند . <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'">معمولا روی پایه های جوان سه ساله ۶ </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma">–</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"> ۱۰ گل آذین به وجود می آید و در صورتی که در پایه های مسن ممکن است تا ۵۰ گل آذین ظاهر شود .<o:p></o:p></SPAN></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=3>برگرفته از کتاب : گلها و گیاهان زینتی <o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="TEXT-JUSTIFY: kashida; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: justify; TEXT-KASHIDA: 0%"><SPAN lang=FA style="COLOR: gray; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'Times New Roman'"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif size=3>نوشته : مهندس منوچهر کارگر</FONT></SPAN></P>